Om Linnéakademien


Linnéakademien för Vetenskap och Näringsliv har till uppgift att främja näringslivets, samhällets och universitetets utveckling i regionen och skall verka som en oberoende arena för idé- och kunskapsutbyte.

Genom att initiera och stimulera kontakter mellan olika kompetensområden och över geografiska gränser fungerar akademien som en gränsöverskridande brobyggare mellan forskning och utbildning, näringsliv, förvaltning och andra intressegrupper. I mötet mellan människor genereras nya idéer och ny kunskap växer fram.

Akademien är fristående från Linnéuniversitetet, men dialogen med universitetet är grundläggande i Linnéakademins verksamhet. Informationsutbyte är därför ett stående inslag vid Linnéakademins sammankomster. Det nätverk som Linnéakademin representerar har stor betydelse för universitetet, näringslivet och offentlig verksamhet i regionen. Såväl formella som informella kontakter är mycket viktiga och har ökat i takt med att regionen har utvidgats till att omfatta också Kalmar län.