Skip to main content

Stadgar

§1 Akademiens ändamål
Akademien har till uppgift att främja näringslivets, samhällets och universitetets utveckling i regionen.
Akademien är fristående från Linné-universitetet, men ska i samverkan med detta verka med stöd av tekniska,
ekonomiska och kulturella vetenskaper och beprövad erfarenhet.

§ 2 Akademiens verksamhetsområde
Enligt regeringens uppfattning bör högskolor och universitet profilera och specialisera sin utbildning och
forskning inom områden där de redan har verksamhet av hög kvalitet och mot områden där verksamhet av hög kvalitet kan utvecklas. Samhällets behov liksom forskarsamhällets identifiering av nya forskningsfält bör vara styrande.
Akademiens uppgift är att på olika sätt bidra till att Linnéuniversitetet kan bli den motor som erfordras för regionens utveckling. Härigenom ska Linnéuniversitetet kunna tillföra regionen kunskap och kompetens inom etablerade områden samt utveckla nya.
Detta ska ske genom ett öppet utbyte av idéer, tankar, synpunkter och erfarenheter. Uppgiften är dubbelriktad, dels att föra ut kunskap och kompetens från universitetet till samhället, dels att tillföra universitet idéer, synpunkter och erfarenheter att utnyttjas i samband med utvecklingen av dess strategiska inriktning.
Akademien skall vara en oberoende arena för idé- och kunskapsutbyte. Genom att initiera och stimulera kontakter mellan olika kompetensområden och över geografiska gränser fungerar akademien som en gränsöverskridande brobyggare mellan forskning och utbildning, näringsliv, förvaltning och olika intressegrupper. I mötet mellan människor genereras nya idéer och ny kunskap växer fram.

§ 3 Akademiens sammansättning
Akademien består av arbetande ledamöter av vilka antalet under 65 år får vara högst 75. Akademien kan utse hedersledamöter.
Till arbetande ledamot får väljas dels personer med betydande inflytande och erfarenhet från näringslivet respektive den offentliga sektorn med uttalat och dokumenterat engagemang i universitetets utveckling, dels framstående personer från universitetsvärlden med samma engagemang. Rektor vid Linnéuniversitetet är självskriven ledamot i akademien. Ledamot har rätt att efter skriftlig anmälan utträda ur akademien. Arbetande ledamot under 65 år som under de senaste två åren inte engagerat sig i akademiens verksamhet anses ha utträtt ur akademien. Ledamotskap upphör när ledamoten skriftligen har underrättats härom.

§ 4 Akademiens organisation och arbetsformer
Akademiens organ är följande:

Akademisammankomsten
Presidiet
Ständige sekreteraren
Valberedningen

§5 Akademisammankomsten
Akademisammankomsten är akademiens högsta beslutande organ. Vid akademisammankomsten beslutar akademien i stadgeenliga frågor samt i frågor av i övrigt stor vikt eller av avgörande betydelse för akademin.

§ 6 Presidiet
Akademiens verksamhet leds av ett presidium som tillika fungerar som akademiens styrelse. Preses, vice preses, ständige sekreteraren och skattmästaren utför akademiens presidium.
Presidiet ansvarar inför akademien för planläggning och genomförande av verksamheten. Presidiet lämnar förslag till akademien i frågor rörande inval av nya ledamöter.
Presidiet upprättar budget och bokslut samt förelägger akademien bokslut för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. Akademiens firmateckning beslutas av presidiet.

§ 7 Preses och vice preses
Preses och vice preses utses vid Akademisammankomsten under hösten efter förslag från Akademins valberedning. Detta sker genom val bland akademiens arbetande ledamöter och för en period om två kalenderår med möjlighet till återval på ett år. Sålunda valda presidieledamöter tillträder den 1 januari påföljande år.
Avgår preses eller vice preses i förtid skall ny befattningshavare utses för återstoden av mandatperioden vid nästkommande Akademisammankomst. Den sålunda valda personen tillträder omgående.

§ 8
Preses är akademiens talesman och leder akademiens sammankomster och presidiets sammanträden. Vid förfall för preses inträder vice preses.

§9
Presidiet är beslutfört då minst tre presidieledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande. Presidiet kan uppdra åt preses att tillsammans med ständige sekreteraren besluta i viktiga ärenden av brådskande natur, där presidiets beslut inte hinner avvaktas.
Sådana beslut skall anmälas och protokollföras vid nästa sammanträde med presidiet.

§ 10 Ständige sekreteraren
Ständige sekreteraren utses efter förslag från Akademins valberedning vid Akademisammankomsten under hösten genom val bland akademiens arbetande ledamöter och för en period om tre kalenderår. Ständige sekreteraren tillträder den 1 januari påföljande år. Ständige sekreteraren svarar under presidiet för akademiens löpande verksamhet.

§ 11 Skattmästaren
Skattmästaren utses efter förslag från Akademins valberedning vid Akademisammankomsten under hösten genom val bland akademiens arbetande ledamöter för en period om tre kalenderår.
Skattmästaren tillträder den 1 januari påföljande år.
Ständige sekreteraren biträder skattmästaren med förvaltningen av akademiens ekonomi.

Revisorer
Revisorer samt revisorssuppleant utses efter förslag från Akademins valberedning vid Akademisammankomsten under hösten genom val bland akademiens arbetande ledamöter för en period om tre kalenderår som ej skall sammanfalla med skattmästarens mandatperiod.
Revisorerna tillträder den 1 januari påföljande år.

§12 Akademiens indelning
Akademiens arbete organiseras i permanenta eller tillfälliga kommittéer eller utskott. Denna indelning ger möjlighet för akademien att anpassa sin organisation till rådande arbetsuppgifter. Arbetet med forskningsstiftelse och fundraising utgör en sådan indelning. Den som leder arbetet i en sådan funktion deltar normalt i presidieöverläggningarna.

§13 Forskningsstiftelsen
På initiativ av ledamöter i akademin har Linnéakademins Forskningsstiftelse för Linnéuniversitetet tillskapats för att förmera, förvalta och fördela de medel Linnéakademin och Forskningsstiftelsen tilldelats av Linnéakademin och andra donatorer. Linnéakademien utser samtliga ledamöter i Forskningsstiftelsens styrelse.
De arbetande ledamöterna i Linnéakademien kan till Linnéakademiens valberedning föreslå ledamöter till Forskningsstiftelsens styrelse. Valberedningen framlägger därefter sina förslag på Linnéakademiens vårmöte. De där valda ledamöterna tillträder den 1 januari påföljande år.

§ 14 Akademiens sammankomster
Akademien håller årligen två ordinarie sammankomster, en på våren och en på hösten. Därutöver anordnar akademien en offentlig högtidssammankomst. Preses kan vid behov kalla akademien till extra sammankomst.
Kallelse till akademiens sammankomst skall med uppgift om förekommande ärenden tillställas samtliga akademiens ledamöter. Preses kan medge andra ledamöter att delta i akademiens sammankomster. Vid akademiens sammankomster skall föras protokoll.

§15 Kallelse
Kallelse till akademiens sammankomster med uppgift om förekommande ärenden skall utsändas till akademiens ledamöter senast tolv dagar före sammankomsten.

§ 16 Ärenden vid ordinarie sammankomst
Vid ordinarie sammankomst har akademien i förekommande fall att
• Förrätta val enligt stadgarna
• Besluta om ansvarsfrihet
• Utse valberedning
• Besluta om ändring av akademiens stadgar
• Avgöra frågor som av akademipresidiet hänskjutit till akademien
Vid varje ordinarie sammankomst skall akademien uppta till behandling aktuella ämnen som berör akademiens verksamhetsområde.

§ 17 Beslut
För beslut vid akademisammankomst fordras minst hälften av rösterna från de närvarande ledamöterna samt att preses eller dennes ställföreträdare är närvarande.

§18
Vid akademisammankomst fattas beslut genom omröstning. Denna skall vara öppen såvida inte någon ledamot begär sluten omröstning. Närvaroförteckning utgör röstlängd. Uppkommer lika röstetal fäller ordförandes röst utslaget. Vid sluten omröstning avgörs ett sådant ärende genom lottning. Beträffande inval av arbetande ledamot se §19.

§ 19 Inval av arbetande styrelseledamot
Akademiens arbetande ledamöter inger senast den 15 maj årligen till valberedningens ordförande skriftligt motiverade förslag till nya arbetande ledamöter. Akademiens valberedning bedömer inom vilka ämnesområden akademien behöver förstärkas, samt upprättar ett förslag med motivering avseende lämplig(a) kandidat(er). Valberedningen överlämnar, med yttrandet, sitt förslag till presidiet för beredning. Presidiet överlämnar därefter ett slutgiltigt förslag till akademisammankomst för beslut.
Vid inval av nya arbetande akademiledamöter fordras minst hälften av akademiens närvarande ledamöter deltar vid akademiens röstning. För inval av ledamot skall vara giltigt fordra att den föreslagne(-a) erhåller minst hälften av de avgivna rösterna.

§ 20 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar erfordras beslut vid på två på varandra följande ordinarie akademisammankomster.

Dessa stadgar har antagits vid sammankomst med akademien den 20 januari 1999 samt reviderats vid sammankomst 031027,040207,091125, 100416 samt 141030.